Säljare i bil

Med sikte på fossilfria transporter

En viktig del i vårt klimatarbete handlar om miljöanpassning av våra transporter och resor.  Det övergripande målet är att våra egna och upphandlade transporter och resor ska vara fossilfria, vilket också är i linje med Sveriges och världens klimat- och miljömål. På kortare sikt är delmålet att närmare kartlägga transporternas klimatavtryck och ställa mer långtgående krav i transportupphandlingar på ökad andel förnybart bränsle, bränsleeffektivitet och systematiskt miljöarbete i övrigt. 

Miljötänk kring tjänsteresor

Inom Kavlis säljorganisation består en stor del av arbetet av tjänsteresor med bil för kundbesök. Säljare och kundansvariga har utbildats i Eco Driving för ett mer bränslesnålt körsätt. Val av bilar och miljökriterier för dessa ses över löpande. I dialog med kunderna ser vi också till att optimera körscheman och att i ökad utsträckning nyttja distansmöten och digitala kanaler istället för fysiska möten när så är lämpligt.