Produkter

Smarta förpackningar

En livsmedelsförpackning ska uppfylla många olika kriterier som ibland måste balanseras mot varandra. Den ska bidra till livsmedelssäkerhet, hållbarhet och kvalitet och får inte innehålla några hälsofarliga ämnen. Den ska också vara funktionell, lätt att hantera, ha hög tömbarhet och ofta också kunna återslutas. En bra förpackning ska vara resurseffektiv och gå att återvinna.

Kavli använder många olika förpackningstyper anpassade till våra olika produktkategorier och varumärken. Till exempel används metalltuber och plasttråg till mjukost, plastbägare till kylda såser, tetra av vätskekartong till yoghurt och fil samt glasburkar till majonnäs och inlagda grönsaker.

Förpackningarna spelar en viktig roll för att skydda våra produkter, göra det möjligt att transportera dem och att marknadsföra dem på ett bra sätt. 

De flesta av våra förpackningar är gjorda av enkla material och är jämförelsevis materialeffektiva. Vi har sedan länge arbetat med att fasa ut onödiga ämnen och jobbar kontinuerligt med att minska mängden material i förpackningarna.

Mål 100 % återvinningsbara förpackningar

Vårt mål är att alla våra förpackningar ska vara återvinningsbara, dvs kunna källsorteras och gå till materialåtervinning. Alla våra konsument- och detaljistförpackningar kan idag källsorteras och återvinnas - information om material och sortering finns alltid på förpackningen. Andelen
förpackningar i Sverige som verkligen sorteras är också hög, mellan 80 % och 90 %, för de flesta materialslag. Undantag är plastförpackningar, där bara knappt hälften går till materialåtervinning*.

*Återvinningsstatistik 2018, FTI

Förpackningsstrategi

Förpackningsutveckling är ett av våra strategiskt viktiga områden under 2019 och i början av året beräknas arbetet med att ta fram Kavlis Förpackningsstrategi vara klart. Arbetet som startades under det gångna året sätter ramen för hur Kavli arbetar med frågor som rör förpackningar. Strategin identifierar bland annat områden som är särskilt angelägna att fokusera på, t ex enkla, säkra och bekväma förpackningar, bra materialval och kommunikation om förpackningar. Andra viktiga frågor som strategin fokuserar på är hur vi i ett tidigt skede integrerar förpackningen vid utvecklingen av nya produkter samt vikten av att samarbeta nära våra förpackningsleverantörer.

Plastinitiativet 2022

EU-kommissionen lanserade i januari 2018 "En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi". Ett av målen i strategin är att alla plastförpackningar som släpps ut på EU-marknaden ska kunna återanvändas eller materialutnyttjas. Med det senare menas att en insamlad plastförpackning ska kunna återvinnas till ny plastråvara för produktion av nya plastprodukter. Då vi på Kavli anser att återvinning av plast är en viktig fråga har vi under 2018 skrivit på Plastinitiativet, som är ett initiativ från DLF. Initiativet innebär att Kavli åtar sig att arbeta för att alla konsumentförpackningar av plast som vi sätter på marknaden, och som omfattas av producentansvarsförordningen, ska gå att materialutnyttja senast år 2022. Som ett steg på väg har vi under 2018 gjort en kartläggning av våra plastförpackningar för att identifiera vilka insatser vi behöver göra. Plastinitiativet går hand i hand med vår förpackningsstrategi.