Pasta kavlionara
Minsta möjliga matsvinn
Mål: Bidra till globala målet "halvera matsvinnet"!

En alltför stor del av den mat som produceras blir aldrig uppäten utan går till spillo längs vägen. Hushållen står för den största delen, där ca 100 kg mat per person och år slängs bort. Även produktionsled, butiker och restauranger ger upphov till svinn. I Agenda 2030 finns ett specifikt mål formulerat kring matsvinn: Att halvera mängden svinn som uppstår i i butiks- och konsumentled samt minska svinnet längs hela livsmedelskedjan. Kavlis ambition är att bidra till målet, framförallt genom en effektiv egen produktion med minsta möjliga mängd kasserade produkter. Tillsammans med våra kunder arbetar vi också med noggrann planering av volymer och för att öka kunskapen hos konsumenterna. Då en stor del av våra produkter är smaksättare med lång hållbarhet är svinnet i konsumentled jämförelsevis liten. Den ökande andelen kylda produkter har dock gjort svinn till en allt viktigare fråga för Kavli.