Tuber i fabriken

Vi väljer våra råvaror med omsorg och fokuserar på att göra vår egen produktion så effektiv som möjligt genom energieffektivisering, minimering av spill och val av förnybara energikällor.

Energianvändning

Vårt årliga effektivitetsmål är att minska energi-
förbrukningen med minst 3 % per producerat ton. Vi arbetar ständigt med aktiviteter för att överträffa detta mål och har under 2018 bl a utfört följande: 

I vår fabrik i Eslöv: 
  • Optimering av användning av hetvatten 
  • Läckagesökning och tätning av tryckluftsledningar
  • Optimering av disk av utrustning
I vår fabrik i Älvsjö:
  • Installation av nya luftridåer i vårt kyllager, vilka  stänger inne kylan när portar öppnas
  • Förbättringar av vår ångpanna
  • Fortsatt utbyte till ledlampor

Trots dessa utförda aktiviteter nådde vi inte vårt mål för 2018. För att lyckas bättre 2019 har vi i båda våra fabriker under 2018 genomfört en energikartläggning och under 2019 kommer vi att starta implementeringen av en del av de identifierade energieffektiviseringarna. 

För att ta steg mot en ökad andel fossilfri energi är all vår el från förnyelsebar källa och märkt med Bra miljöval.
Under 2018 var vår plan att byta ut oljepannan i Eslöv till en gaspanna i samband med en utbyggnad av fabriken, men detta är av olika anledningar framskjutet till 2019.  

Fjärrvärmen i Älvsjö produceras till 88 % av förnybara och återvunna bränslen (ex avfall samt värme i avloppsvatten). Fjärrkylan är producerad av 100 % förnybar energi. Av vår totala energianvändning är 89 % från fossilfria källor.

Avfallshantering och minskat svinn

Vårt långsiktiga mål är att vi inte ska generera något restavfall samt ha minsta möjliga svinn i våra produktionsanläggningar. Vi arbetar med att kontinuerligt minska vår totala avfallsmängd samt att öka andelen som sorteras och då har möjlighet att återvinnas. Inom detta område har vi fler steg att ta framåt och har under 2018 arbetat tillsammans med våra samarbetspartners för att identifiera förbättringar. Vi arbetar nu med planer för genomförande i flera steg. Vi återvinner större andelen av de material som våra förpackningar och råvaror kommer förpackade i till oss, vilket främst är plast och wellpapp. I båda anläggningarna skiljer vi ut det fett som finns i vårt utgående spillvatten och det används för att tillverka biogas.