Klimatsmart och resurseffektivt i alla led

Vårt miljöansvar handlar om att minimera klimatpåverkan och att vara rädd om de råvaror och resurser vi använder. Vi har den långsiktiga ambitionen att vara ett fossilfritt företag och arbetar med målet att 2030 ha halverat vårt koldioxidutsläpp. Miljöpåverkan i Kavlis verksamhet och värdekedja är framför allt kopplad till råvaruproduktion, tillverkning och konsumtion av våra produkter, inklusive användningen av energi och transporter.  

Våra långsiktiga mål:

  • Ökad energieffektivitet i våra produktionsanläggningar och byte till fossilfri energi
  • Inget restavfall och minsta möjliga svinn i våra produktionsanläggningar 
  • 100 % återvinningsbara förpackningar 
  • Hållbara förpackningsval - minskad mängd material och längre hållbarhet 
  • Fossilfria/förnybara drivmedel i egna och köpta transporter och resor 
  • Ökad medvetenhet om minskat svinn i kund- och konsumentled 

Hållbar konsumtion (minskat svinn)

Miljöanpassade transporter

Hållbara förpackningar

Effektiv produktion