Attraktiv arbetsgivare

Kavli vill ständigt arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare. Ett av våra mätverktyg är vår medarbetarundersökning. 2018 genomfördes den av Great Place To Work med syfte att sammanfatta organisationens resultat och se vad medarbetargruppen tycker om sin arbetsplats.​

Undersökningen mäter Trovärdighet, Respekt, Rättvisa, Stolthet och Kamratskap.

Resultatet presenteras för hela organisationen och ledningsgruppens uppgift är att tydliggöra övergripande fokusområden.​

Mätningen visar resultatet på avdelningsnivå och varje ledare med fler än 5 medarbetare får en egen rapport. ​

Alla team enas om sina fokusområden och tillsammans gör de en handlingsplan och prioriterar åtgärder.

Ledarutveckling​
Vår ledarskapsfilosofi – det empatiska ledarskapet

Kavlis synsätt på ledarskap och medarbetskap präglas av ett helhetsperspektiv där individuell utveckling, ett nära ledarskap och goda relationer är i fokus. Vi genomför ledarprogram för befintliga och nya chefer inom Kavli och kombinerar detta med tydliga processer och verktyg för utvärdering och uppföljning.

Under 2017 och 2018 har vi genomfört ett ledarprogram för alla 35 ledare på Kavli. ​

Syfte och mål med satsningen​

Syftet med ledarsatsningen är att förankra det empatiska ledarskapet och Kavlis värderingar i ledargruppen samt att förankra vår ledarvision, så att det når ut till alla medarbetare och blir ett redskap för att genomföra företagets strategiska plan.​

Mål​

Att värderingarna och innebörden av det empatiska ledarskapet är kända och förankrade i chefsgruppen.  ​

Att chefsgruppen förstår hur det empatiska ledarskapet hjälper dem att lösa sin uppgift.​

Att det empatiska ledarskapet är omsatt i ett antal ledarbeteenden och aktiviteter anpassade efter de olika verksamhetsdelarnas förutsättningar.​

Att cheferna utvecklar centrala förmågor i det empatiska ledarskapet, som t ex självkännedom, förståelse för hur andra människor fungerar, aktivt lyssnande, tydliga samtal, coachande förhållningssätt samt feedback. ​

Att medarbetarna upplever att ledarskapet utvecklas (mätt genom medarbetarundersökning).

Hälsa och säkerhet  

Säkerhet är en av våra hörnstenar och vi strävar efter en nollvision när det gäller arbetsskador. Merparten av Kavlis anställda arbetar i produktionsmiljö eller rör sig i trafiken där fysiska arbetsmiljörisker förekommer. Vi arbetar systematiskt för hälsa och säkerhet med fokus på bland annat riskhantering och beteendebaserad säkerhet. Vi arbetar med att uppmuntra riskobservationer för att kunna åtgärda risker innan ett tillbud eller en skada sker. Vi har även fokuserat på att följa upp mindre skador då de generellt är kopplade till våra beteenden. Detta för lärdomar framåt för att säkra att inget allvarligt händer. Detta syns också i den goda trenden för H2 de senaste åren. Vi deltar tillsammans med övriga bolag inom Kavli Holding i en arbetsgrupp fokuserad på arbetsmiljö för att därigenom dela lärdomar och införa förbättringar. Det beteendebaserade arbetet och det faktum att information om säkerhet alltid inleder möten har bidragit till en god förbättring gällande skador de senaste tre åren. 

Vi satsar också på ett proaktivt och förebyggande arbete för hälsa och välbefinnande, god psykosocial arbetsmiljö och livsbalans. Detta är områden där vi idag ser att det finns utmaningar, hos oss såväl som i branschen i övrigt.

Sjukfrånvaro  

Vi arbetar aktivt med sjukfrånvaro på Kavli med målet att öka frisknärvaron. Det finns dock stora skillnader mellan våra tjänstemanna - och kollektivanställda. För kommande år planeras riktade insatser med fokus på förebyggande hälsa.