O. Kavli AB har för verksamhetsåret 2018 tagit fram en hållbarhetsrapport som beskriver vårt ansvar och arbete för en hållbar utveckling. Vår avsikt och ambition har varit att redovisa arbetet på ett trovärdigt, relevant och begripligt sätt. Innehållet i rapporten speglar de områden där verksamheten har störst påverkan på människor, miljö och samhällsekonomi. Det är områden där väsentliga risker identifierats och som är viktiga för företagets prioriterade intressenter.

Riskhantering och styrning

O. Kavli AB omfattas av kravet på hållbarhetsrapportering enligt årsredovisningslagen. Nedan ges en översikt av väsentliga hållbarhetsrisker och frågor med utgångspunkt i årsredovisningslagens adresserade hållbarhetsområden.

Risker och påverkan

Styrning och riskhantering

…………………

………………………………………………………

………………………………………………………

Miljö

Klimat- och resurseffektivitet: energi, vatten och avfall i produktion, transporter, förpackningar, matsvinn m.m.

Lokal påverkan: Buller, hantering av avfall och kemikalier,
risk för utsläpp till mark och vatten.

Policy: Uppförandekod, Miljöpolicy. Tillstånd och anmälningar enligt nationell och lokal miljölagstiftning för resp. anläggning.

Arbete och styrning: "Klimatsmart och resurseffektivt i alla led" sid 14-17.

…………………

.

………………………………………………………

……………………………………………………...

Personal/
Sociala
förhållanden

Produktkvalitet: livsmedelssäkerhet, hälsoaspekter på produkter, spårbarhet, produktinformation.

Ansvar i leverantörskedjan: arbetsmiljö, hälsa, säkerhet, sociala villkor. Ursprung och spårbarhet för råvaror.

Medarbetare och arbetsplats: arbetsmiljö, hälsa, säkerhet,
kompetensförsörjning, likabehandling.

Policy: Uppförandekod, Kvalitets- och livsmedelssäkerhet. Vår hållning i specifika produktrelaterade frågor.
Företagsvärderingar.

Arbete och styrning: "Goda produkter" sid 8-13, "Kavli som arbetsplats och samhällsaktör" sid 18-22.

………...………

 

………………………………………………………

 

………………………………………………………

 

Respekt för
mänskliga
rättigheter

Ansvar i leverantörskedjan: risk för brott mot mänskliga rättigheter (exempel diskriminering, ej föreningsfrihet,
barn- eller tvångsarbete).

Medarbetare och arbetsplats: likabehandling/icke-diskriminering.

Policy: Uppförandekod. Företagsvärderingar.

Arbete och styrning: "Goda produkter"/ansvar i leverantörskedjan, sid 13, "Kavli som arbetsplats och samhällsaktör" sid 18-22.

…………...……

………………………………………………………

………………………………………………………

 

Antikorruption

Affärsetik: risk för korruption, bedrägerier och andra lagbrott eller bristande etik, i leverantörskedjan, eller i relationen med kunder, leverantörer, samarbetspartners.

Policy: Uppförandekod. Företagsvärderingar. Etiska riktlinjer. Antikorruptionpolicy.

Arbete och styrning: "Goda produkter"/ansvar i leverantörskedjan, sid 13, "Kavli som arbetsplats och samhällsaktör"/affärsetik sid 22.

…………...……

………………………………………………………

………………………………………………………

Väsentlighetsanalys & intressentperspektiv

För att närmare identifiera vilka hållbarhetsfrågor som är mest centrala för Kavli och få underlag till en tydligare hållbarhetsstrategi, gjordes under 2016 en väsentlighetsanalys. Ingångsvärden var befintlig samlad intern kunskap och dokumentation om verksamhetens påverkan, resultat av risk-, marknads- och omvärldsanalyser samt intressentdialoger såsom medarbetar- och kundundersökningar. Intressentperspektivet har fokuserat på de intressentgrupper som är viktigast för Kavli: Medarbetare, Kunder och Konsumenter samt Ägare. Övergripande ramverk såsom Agenda 2030 har också beaktats. Väsentlighetsanalysen gjordes genom en intern process med nyckelpersoner från olika delar av verksamheten och har därefter bearbetats och förankrats hos ledning och styrelse. Resultatet sammanfattas i det strategiska ramverk för "Vårt ansvar" som fastställdes 2017 och som under 2018 förankrats inom hela Kavli Group som gällande för alla bolag inom koncernen.